Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง

By |

รายละเอียด
ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

By |

รายละเอียด
รับย้าย/โอนข้าราชการ

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสด สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
แจ้งนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (พนักงานทำความสะอาด) สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร ชาย/หญิง สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรวม 88 อัตราสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ชาย/หญิง สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

By |

รายละเอียด
แจ้งนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุข้ราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิก สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้าราชการ

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกราชการให้ปฏิบัติการในหน้าที่ รองผู้อำนวยการทางการแพทย์คนที่ 2

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งยักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ (พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ)

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยาม) เพศชาย สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิก สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด