Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register
รับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
แจ้งนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์ขอแจ้งตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรสำหรับนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน                  จำนวน   1      อัตรา

2)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                         จำนวน   16    อัตรา

 

                    ทั้งนี้   ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุรับราชการยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่  18 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม  2560  ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ 

หากได้รับข้อความแล้วขอความกรุณาตอบกลับด้วยค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลสุรินทร์   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
โทรศัพท์  ๐๔๔๕๑ ๑๗๕๗ ต่อ ๒๓๒ ๒๓๓
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (พนักงานทำความสะอาด) สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร ชาย/หญิง สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรวม 88 อัตราสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ชาย/หญิง สังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 -

...

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

-

...

By |

รายละเอียด
แจ้งนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุข้ราชการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิก สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือดเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้าราชการ

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกราชการให้ปฏิบัติการในหน้าที่ รองผู้อำนวยการทางการแพทย์คนที่ 2

-

...

By |

รายละเอียด
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ชาย/หญิง สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งยักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก

-

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ (พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ)

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัจอำนาคตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว1578 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแจข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยาม) เพศชาย สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง ยาม (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแจข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิก สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนายช่างเทคนิก สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแจข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์มีความประสงคฺจะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเพื่อโอน มาดำรงตำแหน่งนักสงคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 54690 ฝ่ายสวัสดิการสงคม กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ในการนี้หากผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยถือวันที่ลงรับหนังสือของโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสุรินทร์ http://www.surinhospitsl.org หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ 044-511757 ต่อ 232, 233

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแจข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ (ชาย/หญิง) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแจข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น โรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์มีความประสงคฺจะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดตามประกาศรับสมัครคัดเลือกที่ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้ หากผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยถือวันที่ลงรับหนังสือของโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสุรินทร์ http://www.surinhospitsl.org หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ 044-511757 ต่อ 232, 233

 
...

By |

รายละเอียด
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแจข่งขันดังเอกสารที่แนบมา

 
...

By |

รายละเอียด