Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เจลล้างมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ

...

By |

รายละเอียด
ประกาศเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Trek and Mini-trek balloon) จำนวน 50 เส้น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (Trek and Mini-trek balloon) จำนวน 50 เส้น

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนสำหรับ post dilatation (NC Trek balloon) จำนวน 50 เส้น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนสำหรับ post dilatation (NC Trek balloon) จำนวน 50 เส้น

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลววัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลววัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนอ่านผลปฏิกิริยาโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนอ่านผลปฏิกิริยาโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เข็มแผง ขนาด 0.16x25 มม. จำนวน 1200 กล่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ เข็มแผง ขนาด 0.16x25 มม. จำนวน 1200 กล่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดยางรัดหลอดเลือดอาหาร จำนวน 100 ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ชุดยางรัดหลอดเลือดอาหาร จำนวน 100 ชุด

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการจ้างปรับพื้นที่ขน เกรด เกลี่ยดิน ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์

-

...

By |

รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ชุดกู้สิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ชนิดคล้อง จำนวน 10 เส้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ อุปกรณ์ชุดกู้สิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ชนิดคล้อง จำนวน 10 เส้น

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3000 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อ สายสวนหัวใจเพื่อการตรวจและวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3000 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 30 เส้น

ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดเลือดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ จำนวน 30 เส้น

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 90 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน 90 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้ายสายยางแบบอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้ายสายยางแบบอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องท้องขนาดเลนส์ 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำหรับผ่าตัดในช่องท้องขนาดเลนส์ 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะชนิดยืดหยุ่น (Flexible cystoscope) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะชนิดยืดหยุ่น (Flexible cystoscope) จำนวน 1 ชุด

...

By |

รายละเอียด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Harmonic) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Harmonic) จำนวน 1 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด (Vascular Set)

-

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง

-

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเค้าเตอร์เก็บของพร้อมตู้เก็บวัสดุและบานประตูเก็บยา ตามแบบเลขที่ M.015/2560 จำนวน 1 งาน

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อม Upgrade Softare สำหรับรถเอ็กเซรย์เคลื่อนที่

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงเค้าเตอร์เก็บของพร้อมตู้เก็บวัสดุและบานประตูเก็บยา

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV จำนวน 480 ชุด

-

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต จำนวน 22,000 ขวด

-

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน ติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์

รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงาน ติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์

...

By |

รายละเอียด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องอบสมุนไพร

รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องอบสมุนไพร

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมและอะไหล่เครื่อง CT Scan 1 เครือง

รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมและอะไหล่เครื่อง CT Scan 1 เครือง

...

By |

รายละเอียด
รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการเดินท่อบำบัดน้ำเสียและเดินท่อประปา

-

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 85 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ทำลานจอดรถ

-

...

By |

รายละเอียด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง บำรุงรักษารถ Xray Mobile

-

...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลสุรินทร์

 
...

By |

รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (E-Bidding)

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ เครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลสุรินทร์

 
...

By |

รายละเอียด