Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register
ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล จึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกในการให้บริการ จึงขออภัยมา ณ โอกาศนี้

...

By |

รายละเอียด
งบทดลองประจำเดือน รพ.สุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

-

...

By |

รายละเอียด
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.2561 - 2565

-

...

By |

รายละเอียด
เอกสารตรวจราชการฯ ปี 2560 รอบ 2

-

...

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2560

-

...

By |

รายละเอียด
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตามเอกสารที่แนบมา

 
...

By |

รายละเอียด
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ลด ละ เลิก บุหรี่ ในบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสุรินทร์ ภายใต้การนำของนพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ลด ละ เลิก บุหรี่ ในบุคลากร โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ชั้นL)

...

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ นำคณะบุคลากร และผู้รับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน เมษายน 2560 และ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย

วันนี้ (12 เมษายน 2560) เวลา 07.30 น. นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน เมษายน 2560 และ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณพุทธอุทยานสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่ง โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เป็นประจำ ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ และ ผู้มารับบริการได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน ถือเป็นการสั่งสมบุญ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญให้มีจิตใจสงบมั่นคง มีสติ อิ่มเอิบใจ รวมทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย ตลอดไป สนองนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารที่มีคุณภาพ เป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้คู่คุณธรรม ทำให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์

 
...

By |

รายละเอียด
ผอ.รพ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ซึ่งกิจกรรมการรณรงค์ ในครั้งนี้ นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารฯและบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดส้วมภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อให้ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อและสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และร่วมเดินรณรงค์ภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้ประชาชน ผู้มารับบริการ ได้ตระหนักถึงการทำความสะอาดส้วมและเห็นความสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า กรมอนามัย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (อนามัยโพล) ในปี 2552 พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานที่ที่จะเดินทางไป ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่มีการให้บริการส้วมสาธารณะที่สะอาด ร้อยละ 86.3 ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงส้วมสาธารณะ เรื่องกลิ่นเหม็นมากที่สุด ร้อยละ 76.5 รองลงมาเป็นเรื่องของความสะอาดร้อยละ 66.7 โดยสถานที่ที่ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกใช้บริการส้วมสาธารณะมากที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 50.6 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 47.5 แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 25.3 โรงพยาบาล ร้อยละ 19.5 และสถานที่ราชการ ร้อยละ 17.3 ตามลำดับ ซึ่งความสะอาดถือเป็นเรื่องที่ประชาชนพิจารณาในการเลือกใช้บริการส้วมสาธารณะมากที่สุดร้อยละ 86.3 ดังนั้น โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงเน้นให้มีการทำความสะอาดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในจุดที่ต้องสัมผัสบ่อยๆได้แก่ ที่จับสายฉีดน้ำชำระ ที่รองนั่งส้วมแบบนั่งราบ ที่กดชักโครก ที่กดโถปัสสาวะ กลอนประตู ลูกบิด และก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ ซึ่งอาจเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคได้ นอกจากนี้ ประชาชน ผู้ใช้บริการ ควรตระหนักและเห็นความสำคัญต่อพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง โดยไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุอื่นๆนอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้ส้วม เพื่อสุขอนามัยที่ถูกต้อง

 
...

By |

รายละเอียด
การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้นพ.สมชัย อัศวรัศมี ประธานที่ปรึกษาคลินิกฟ้าใส เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีรศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี ประธานแผนงานการพัฒนาเครือข่ายพยาบาล เพื่อการส่งเสริมการช่วยเลิกบุหรี่ เป็นวิทยากรประชุมวิชาการฯ ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์

 
...

By |

รายละเอียด
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเวทีประชาคมชุมชน ขอใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมเวทีประชาคมชุมชน ขอใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว เพื่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ณ บริเวณสระหนองบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อหาพื้นที่ รองรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์สุขภาพ ชุมชนสุริยกานต์ (หลังใหม่) ซึ่งเดิมเป็นอาคารพาณิชย์เช่า คับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ 2.เพื่อรองรับการบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในภาพรวมโรงพยาบาลสุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ 3.ลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานที่ดิน, กรมธนารักษ์, เทศบาลเมืองสุรินทร์, ศูนย์สุขภาพ ชุมชนสุริยกานต์, ตัวแทนของชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วน จำนวน 200 กว่าคน มีการเล่าถึงอาณาเขต ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์สุขภาพ ชุมชนสุริยกานต์ (หลังใหม่) ผู้นำประชาคม ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมประชาคม มติของการประชาคมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชาคมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้พื้นที่ดินบริเวณสระหนองบัว ก่อสร้างคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสุรินทร์ต่อไป

 
...

By |

รายละเอียด