Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register
ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ( ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561 )

By |

รายละเอียด
รายละเอียดโครงการ ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2561

By |

รายละเอียด
ตรวจสุขภาพบุคลากรใน โรงพยาบาลสุรินทร์ (X-ray) ตอบสนองนโยบายโครงการเร่งด่วน Zero TB

By |

รายละเอียด
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์

By |

รายละเอียด