ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างทางเชื่อม ระหว่าง อาคาร OPD หลังใหม่ (9 ชั้น)

กับ ทางเดินภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ (บริเวณหน้าอาคารบริหาร) จำนวน 1 งาน

ในวงเงิน 9,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2561