Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium bromide 0.02 mg+ Fenoterol hydrobromide 0.05 mg for Metered Dose Inhaler 200 Doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ ยา Ipratropium bromide 0.02 mg+ Fenoterol hydrobromide 0.05 mg for Metered Dose Inhaler 200 Doses รวมจำนวน 8,100 อัน

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด