ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิผู้ป่วย (hypohyperthermia unit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)