ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รายการยาจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

๑. prednisolone ๕ mg tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๗๐๐๗) จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ tablet

๒.
oseltamivir ๔๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๓๙๓๕๗) จํานวน ๖๐๐
capsule