ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ ยา Gliclazide 60 mg Modified Release Tables รวมจำนวน 45,000 เม็ด