แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โรงพยาบาลสุรินทร์