ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ประเภทผลไม้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)