วัสดุการแพทย์ รายการ สารรังสีไอโอดีน จำนวน  3 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. สารรังสีไอโอดีนชนิดเม็ด I-131 capsule 100 mCi จำนวน 100 ขวด
  2. สารรังสีไอโอดีนชนิดเม็ด I-131 capsule 150 mCi จำนวน 100 ขวด
  3. สารรังสีไอโอดีนชนิดน้ำ I-131 solution 300 mCi จำนวน 30 ขวด

                   ในวงเงิน 2,550,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)