Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alendronic acid 70 ml and Colecalciferol 5600 iu Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ ยา Alendronic acid 70 ml and Colecalciferol 5600 iu Tablets รวมจำนวน 4,800 เม็ด

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด