Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pravastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ ยา Pravastatin 40 mg tablet รวมจำนวน 72,000 เม็ด

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด