Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Bevacizumap 100 mg in 4 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดซื้อราคา Bevacizumap 100 mg in 4 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 106/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 นั้น Bevacizumap 100 mg in 4 ml injection จำนวน 240 ไวอัล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,365.000.00 บาท(สี่ล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด