Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Oxaliplatin 50 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดซื้อราคา Azilsartan 40 mg tables ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 115/2560 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 นั้น Azilsartan 40 mg tables จำนวน 900 ไวอัล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เมดิก้า แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 934,110.00 บาท(เก้าแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาาีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด