ร่างประกาศจ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง