ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภครายการ นมจืดพร่องมันเนย จำนวน 7,200 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)