ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ประเภท ผลไม้ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)