Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Acarbose 50 mg tables ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดซื้อราคา Acarbose 50 mg tables ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 107/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 นั้น Acarbose 50 mg tables จำนวน 570,000 เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,829,700.00 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาาีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด