เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตามกำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 26 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ เวลา 13.30-16.00 น.