Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Alginic acid 200 mg + A(OH)3 gel 30 mg + Magnesium carbonate (light) 40 mg chewable tables ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดซื้อราคา Alginic acid 200 mg + A(OH)3 gel 30 mg + Magnesium carbonate (light) 40 mg chewable tables ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 88/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 นั้น Alginic acid 200 mg + A(OH)3 gel 30 mg + Magnesium carbonate (light) 40 mg chewable tables จำนวน 117,600 เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,320.00 บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาาีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด