ประกาศประกวดราคาซื้อ ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)