ประกาศประกวดราคาซื้อ ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)