ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Rebamipide 100 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562