ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lamotrigine 50 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562