ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการผลิตภัณฑ์น้ำยาชนิดต่างๆ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)