ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1,000 kVa จำนวน 1 ชุด 2.ปรับปรุงโรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม จำนวน 1 หลัง 3.ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับความดังของเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ความดังของเสียงที่วัดได้ต้องไม่เกิน 85 dBA ที่ระยะ 1 เมตร โดยรอบๆ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)