ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผลิตกัมมันตรังสีเทคนิเที่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานรังสี (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)