ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทอาหารแช่แข็งและแปรรูป จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)