ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำตาลฟรุกโตส จำนวน 5,760 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)