ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทสััตว์น้ำ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)