เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวัง และติดตามสัญญาณชีพ สำหรับผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อน ชนิด ๒ Invasive ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น
               เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยวิกฤติซับซ้อนชนิด ๒ invasive จำนวน ๒ เครื่อง    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒