ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด ประเภทสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์ไข่และเต้าหู้ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)