ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 150,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)