ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรมจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

๑. ferrous fumarate ๑๘๕ mg + folic acid ๔๐๐ mcg + potassium iodide ๑๙๖ mcg filmcoated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๗๓๙๐) จํานวน ๑๐๘,๐๐๐ เม็ด(1 เม็ด)
๒.
sildenafil ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๙๗๐๕) จํานวน ๔,๘๐๐
เม็ด(1 เม็ด)

๓.
risperidone ๒ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๘๘๔๒๒) จํานวน
๖๐,๐๐๐ เม็ด(1 เม็ด)