ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยาองค์การเภสัชกรรมจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

๑. clarithromycin ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๓๑๘๙) จํานวน
๘,๔๐๐ เม็ด(1 เม็ด)

๒.
paracetamol ๑๒๐ mg/๕ mL syrup, ๖๐ mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๗๕๔๖) จํานวน
๑๐,๐๐๐ ขวด(60 มิลลิลิตร)