ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาแอนตอบอดี้ต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)