ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)