ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag ขนาด 100 การทดสอบ จำนวน 107 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)