ประกวดราคาซื้อการทดสอบหาปริมาณไวรัส เอช ไอ วี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)