เรื่อง ร่าง ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจน บรรจุท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)