ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าตรวจพิเศษ MRI ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)