ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำป้ายภายในอาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)