ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel 75 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา