ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด

ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ฯ