ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)