ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดหัวกล้องรับสัญญาณภาพ (๔๒.๒๙.๔๘.๐๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง