ามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (OPEN HEART SET) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (OPEN HEART SET) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๔,๐๕๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง