ตามประกาศ โรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (Miniature Nephroscope)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น